طبقه بندی - اسکار

اسکار
ویدئو

اسکار 4 قسمت 1

در هر فصل ۴ قسمتی از این رئالیتی شو، ۴ سلبریتی به انجام چالش هایی که از طرف مجری برنامه به آنها اختصاص داده، می پردازند. در پایان فصل، نحوه انجام...

اسکار
ویدئو

اسکار 3 قسمت 4

در هر فصل ۴ قسمتی از این رئالیتی شو، ۴ سلبریتی به انجام چالش هایی که از طرف مجری برنامه به آنها اختصاص داده، می پردازند. در پایان فصل، نحوه انجام...

اسکار
ویدئو

اسکار 3 قسمت 3

در هر فصل ۴ قسمتی از این رئالیتی شو، ۴ سلبریتی به انجام چالش هایی که از طرف مجری برنامه به آنها اختصاص داده، می پردازند. در پایان فصل، نحوه انجام...

اسکار
ویدئو

اسکار 3 قسمت 2

در هر فصل ۴ قسمتی از این رئالیتی شو، ۴ سلبریتی به انجام چالش هایی که از طرف مجری برنامه به آنها اختصاص داده، می پردازند. در پایان فصل، نحوه انجام...

اسکار
ویدئو

اسکار 3 قسمت 1

در هر فصل ۴ قسمتی از این رئالیتی شو، ۴ سلبریتی به انجام چالش هایی که از طرف مجری برنامه به آنها اختصاص داده، می پردازند. در پایان فصل، نحوه انجام...

اسکار 2 قسمت 4 و پایان فصل
ویدئو

اسکار 2 قسمت 4

در هر فصل ۴ قسمتی از این رئالیتی شو، ۴ سلبریتی به انجام چالش هایی که از طرف مجری برنامه به آنها اختصاص داده، می پردازند. در پایان فصل، نحوه انجام...